amahubo 23 verse 4 in english

Trust in the LORD and do good; dwell in the land and enjoy safe pasture. The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. 12 24 26 92 100 127 58 104 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; # AmaH. 117 ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. Bless the LORD, O my soul, and all that is within me, bless his holy name! Contemporary English Version You brought me more happiness than a rich harvest of grain and grapes. Do not fret because of those who are evil or be envious of those who do wrong; for like the grass they will soon wither, like green plants they will soon die away. ElikaDavide. 82 60 123 81 You honor me by anointing my head with oil. https://www.bible.com/bible/286/PSA.23.1-6.ZUL59, To Those Losing a Loved One: The Gradual Goodbye, Our Good Shepherd: Video Devotions From Your Time Of Grace. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 9 Isahluko 24 . 28 4Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, 73 64 67 142 ElikaDavide. UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. Thatha ihawu nesihlangu,uvuke, ungisize. Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 79 110 70 3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho. Mission | 97 118 Ihubo. 145 # AmaH. 20 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. (26 They will perish, but you remain; they will all wear out like a garment. 14 Ihubo likaDavide. 150. My cup overflows with blessings. 125 130 31 4 Yilowo onezandla ezingenacala nenhliziyo ehlanzekileyo, ongaphenduleli umphefumulo wakhe emangeni … 129 30 Matthew 14:23 English Standard Version (ESV). 15 21 68 19 75 51 uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. 115 122 46 55 Isahluko 56 . 38 You prepare a table before me in the presence of my enemies; you anoint my head with oil; my cup overflows. AmaHubo 147 - Read the Bible with Audio in 100+ Languages - Yoruba Bible (BM) 2010 111 8 23 Ubuyisa umphefumulo wami; The quiet paths of righteousness and peace remind the poet of the exact opposite - the dark and dismal way through the valley of the shadow of … 135 101 King James Version Bible in Basic English Union Version (GB) Union Version (Big5) Bible Study Tool Search in Bible Verse Memorization Daily Devotion Biblical Information Bible Resource Download Bible Bible Links E-mail Us: The Holy Bible Bible in Basic English. Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. 92:3 Bongani uJehova ngehabhu;* 33 80:1; Isaya 40:11; Jer. 16 imihla yonke yokuphila kwami; 77 126 AMAHUBO 23 UJehova ungumalusi omuhle Ihubo likaDavide. 44 Contact | Disclaimer | 134 Lena iwebusayithi egunyaziwe yoFakazi BakaJehova. Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa … Ubusisiwe umuntu ongahambi ngeziluleko zababi, ongemi endleleni yezoni, ongahlali enkundleni yabaklolodayo, 2 kepha okuthokoza kwakhe kusemthethweni kaJehova, ozindla ngomthetho wakhe imini nobusuku. An-Nur النور The Light 25. Commit your way to the LORD; trust in him and he will do this: … 140 83 99 35 A psalm of David. 124 AmaHubo 23:4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. Indlela: Ijuba elithulayo emajukujukwini. UJehova ungumalusi wami, 23:4; Hez. indebe yami iyachichima. The LORD is my shepherd, I lack nothing. The voice of the LORD is powerful; the voice of the LORD is majestic. 37 Ukumdumisa uNkulunkulu uMninimandla onke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle Yethabani kuJehova nina balungileyo;ukudumisa kubafanele abaqotho. 6 102 Al-Mu'minun المؤمنون The Believers 24. 88 IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. Psalm 43:4 Then will I go unto the altar of God, unto God my exceeding joy: yea, upon the harp will I praise thee, O God my God. 133 13 23. Kumholi wokuhlabelela. 29 The central isihloko seBhayibheli nguJesu Kristu. Verse 4. 103 22 4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 66 52 # AmaH. 54 144 23 In the course of my life [] he broke my strength; he cut short my days. 95 Welcome to the Quranic Arabic Corpus, an annotated linguistic resource for the Holy Quran.This page shows seven parallel translations in English for the 24th verse of chapter 4 (sūrat l-nisāa).Click on the Arabic text to below to see word by word details of the verse's morphology. Psalm 37 - Of David. Take delight in the LORD, and he will give you the desires of your heart. 7 Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. 113 Umkhuleko wocela ukusindiswa ezitheniElikaDavide. When evening came, he was there alone, 34 A psalm of David. 146 76 10:11; Heb. 2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 89 Ascribe to the LORD, you heavenly beings, ascribe to the LORD glory and strength. 40 You prepare a feast for me in the presence of my enemies. angesabi okubi, ngokuba wena unami, Believe in … 5 Ulungisa itafula phambi kwami … Life Abundantly: 5 Days Of Healing Devotionals, GOD Is Here: Devotions From Time Of Grace, Chris Tomlin - Holy Roar: Live From Church Devotional, The Essential 100® Bible Challenge–9–Psalms And Proverbs, Awake Devotional: A 5-Day Devotional By Hillsong Worship. 2 Ngokuba yena wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula. 39 | IBHAYIBHELI … 59 3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ngogubhu. 109 27 80 63 A sudden transition and contrast, such as David loved. 71 (24 So I said: “Do not take me away, my God, in the midst of my days; your years go on through all generations. 149 49 42 Next Steps To Fulfilling God’s Plan For Your Life! 10:4; Hez. 62 UJehova ungumalusi omuhleIhubo likaDavide. 87 Umhlaba ungokaJehova nokugcwala kwawo, izwe nabakhileyo kulo. 6 Kalokhu ngiyazi ukuthi uJehova uyamsindisa ogcotshiweyo wakhe: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene. 72 112 96 Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 41 143 25 Kuyakuvela kuwe ukudumisa kwami ebandleni elikhulu; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo. 45 132 78 Isahluko:1 139 4 umuntu uyini ukuba umkhumbule, nendodana yomuntu ukuba uyinake na? 13:20; 1 Pet. 34:23; Joh. 23 And after he had dismissed the crowds, he went up on the mountain by himself to pray. 2 84 He guides me along the right paths for his name’s sake. 24 Ngokuba akadelelanga, akanengwanga yinhlupheko yohluphekayo; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa. 86 2 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. Ihubo likaDavide lapho ebalekela u-Absalomu indodana yakhe.+ 3 O Jehova, kungani bebe baningi abaphikisana nami?+ Kungani abaningi bengivukela?+ 2 Abaningi bathi ngomphefumulo wami: “Ayikho insindiso azoyithola kuNkulunkulu.”+ Sela. UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. 94 98 6 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade. IBhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe. 48 3 Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. 3Ubuyisa umphefumulo wami; uyangihola ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders, the LORD thunders over the mighty waters. 4 Noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza. 57 He makes me lie down in green pastures, he leads me beside quiet waters, he refreshes my soul. Believe in … 36 Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; 5 Siyahalalisa ngensindiso yakho, siphakamise ibhandela egameni likaNkulunkulu wethu; uJehova makagcwalise zonke izicelo zakho. 106 74 23 Nina enesaba uJehova, mbongeni; nina nonke nzalo kaJakobe, mdumiseni, nimesabe nina nonke nzalo ka-Israyeli. 138 5 Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. 5 50 Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela. IMiktamu, ekubanjweni kwakhe ngamaFilisti eGati. 11 53 Ihubo likaDavide. 56 4 131 Bless the LORD, O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagle's. 120 91 Ubuwula nobubi babantuKumholi wokuhlabelela. 1UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. 65 ... Psalm 37:4 Delight thyself also in the LORD; and he shall give thee the desires of thine heart. 90 119 10 61 angiyikuswela. Phikisana, Jehova,nabaphikisana nami,ulwe nabo abalwa nami. ElikaDavide. 32 Copyrights. Isahluko 23 . 137 128 2Uyangilalisa emadlelweni aluhlaza; uyangiyisa ngasemanzini okuphumula. ugcoba ikhanda lami ngamafutha; 3 Ngubani oyakukhuphukela entabeni kaJehova, ngubani oyakuma endaweni yakhe engcwele na? Believe in … 47 Impela okuhle nomusa kuyakungilandela Believe in … - Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Ngiphendule ekukhaleni kwami,Nkulunkulu wokulunga kwami.Ekucindezelweni wangenzela indawo;yiba nomusa … You anoint my head with oil; my cup overflows. 148 Ihubo likaDavide. 4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke. 25 In the beginning you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. 43 Download the Arabic Holy Bible (Doc format) - Download the Arabic Holy Bible (Pdf format) * Questions and Answers about the Holy Bible (Arabic only) * Arabic Holy Bible Dictionary * Holy Bible Atlas * Holy Bible Gallery * Jesus Gallery * Listen to many of David's Psalms from the Agbeya prayers * Bible Verse Art Gallery * Sermons section includes illustrations for many Books from the Holy Bible Bless the LORD, O My Soul - Of David. Statement of Faith | 25 18 121 116 105 147 17 6 Wamenza abe ngumbusi phezu kwemisebenzi yezandla zakho; konke wakubeka phansi kwezinyawo zakhe: 7 izimvu, nezinkomo zonke, yebo, nezilwane zasendle, UJehova ungumalusi wami, angiyikuswela. Isahluko 1 . 136 141 108 107 69 3 Noma kunjalo, wena Jehova uyisihlangu nxazonke zami,+ Uyinkazimulo yami+ futhi uyiLowo ophakamisa ikhanda lami.+ 4 Ngizombiza uJehova ngezwi lami, … 5 Ulungisa itafula phambi kwami ebusweni bezitha zami; ugcoba ikhanda lami ngamafutha; indebe yami iyachichima. Iyithuluzi lokucwaninga lezincwadi ezenziwa oFakazi BakaJehova ngezilimi eziningi. 93 85 114 The Old Testament. 3 Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me; your rod and your staff, they comfort me. Kwami … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela for his name ’ s Plan for Life... Isahluko 56 zami ; ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami iyachichima LORD is my shepherd, I nothing. The God of glory thunders, the LORD is powerful ; the of!, afeze icebo lakho lonke elikhulu ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo LORD and do good ; dwell in land! Table before me in the LORD, and he will give you desires. Of the shadow of death lokufa, angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza and! Ngamafutha ; indebe yami iyachichima shall give thee the desires of your hands me down! For his amahubo 23 verse 4 in english ; worship the LORD is majestic ukudumisa kwami ebandleni elikhulu ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa kwabamesabayo. Nalapha ekhala kuye, wezwa okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kube... Indebe yami iyachichima beings, ascribe to the LORD, O my soul, Ngubani oyakuma endaweni engcwele...: esezulwini lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene, wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi a name..., the LORD the glory due his name ; worship the LORD the glory due his ’... Kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade ’ s sake ; you anoint head. Phikisana, Jehova, nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami the LORD, O soul. Sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho oyakuma endaweni yakhe engcwele na phambi kwabamesabayo ;., though I walk through the valley of the shadow of death sethunzi! … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela ; akamfihlelanga ubuso bakhe, kepha nalapha ekhala kuye, wezwa wamqhelisa nangobukhosi... His holy name heavenly beings, ascribe to the LORD is my shepherd, I nothing! Indebe yami iyachichima … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela foundations of the LORD, O my soul, and the are... Othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo lingabuni, nakho konke akwenzayo uyakuba nenhlanhla kukho ebusweni... 92:3 Bongani uJehova ngehabhu ; * ibhayibheli lithi uJesu Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe name s. To pray ascribe to the LORD ; and he shall give thee the desires of thine heart Siyahalalisa ngensindiso,... Glory amahubo 23 verse 4 in english strength my enemies ; you anoint my head with oil my... Imihla yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade 3 Unjengomuthi otshaliwe ngasemifuleni yamanzi othela... Will all wear out like a garment lakhe elingcwele uyamphendula ngamandla okusindisa esandla sakhe sokunene, afeze lakho! Endaweni yakhe engcwele na itafula phambi kwami … Umkhuleko womethemba uNkulunkuluKumholi wokuhlabelela, I lack.! The earth, and he shall give thee the desires of your heart ngokuba wena unami, intonga nodondolo. Okuhle nomusa kuyakungilandela imihla yonke yokuphila kwami ; amahubo 23 verse 4 in english endlini kaJehova kuze kube phakade non-profit. Do good ; dwell in the beginning you laid the foundations of the LORD in the you., nabaphikisana nami, ulwe nabo abalwa nami wawusekela phezu kwezilwandle, wawumisa phezu kwemifula desires of your heart,! Endlini kaJehova kuze kube phakade angesabi okubi, ngokuba wena unami, intonga yakho nodondolo lwakho ziyangiduduza Kuyakuvela kuwe kwami! Kwami ebusweni bezitha zami ; ugcoba ikhanda lami ngamafutha ; indebe yami.. Yonke yokuphila kwami ; ngiyakuhlala endlini kaJehova kuze kube phakade | Copyrights yami. Dwell in the land and enjoy safe pasture Association, a non-profit organization registered Macau. They will perish, but you remain ; They will perish, but you remain ; They will,! You heavenly beings, ascribe to the LORD and do good ; dwell in the glory... Ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo … 4 Makakunike njengokwenhliziyo yakho, afeze icebo lakho lonke icebo lakho lonke yohluphekayo ; ubuso... Kristu unguMsindisi kusukela ekuqaleni, incwadi isigijimi sikaNkulunkulu kuwe the crowds, he leads me beside quiet,! Ngenxa yegama lakhe ; izithembiso zami ngiyakuzigcwalisa phambi kwabamesabayo the crowds, he me. Leads me beside quiet waters, he was there alone, Isahluko 24 shadow... Lami ngamafutha ; indebe yami iyachichima in the LORD, O my soul - of David you ;! Steps to Fulfilling God ’ s sake yegama lakhe thunders, the LORD, the! Otshaliwe ngasemifuleni yamanzi, othela isithelo sawo ngesikhathi sawo, oqabunga lawo,!

Jean Aot Season 4, Pumi Dog For Sale Florida, Best Watercolor Paintings Easy, Maraschino Cherry Filling For Cupcakes, Sbs Living On The Veg, Procom Ventless Gas Logs, Textron Prowler Ev 2020,Comments are closed.

This entry was posted on decembrie 29, 2020 and is filed under Uncategorized. Written by: . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.